Hela 56 procent av svenskarna lämnar positiva svar i de frågor som rör trafik. Hur lätt det är för invånarna i en stad att ta sig från punkt A till punkt B har en stor betydelse i den smarta staden. Hur väl fungerar kollektivtrafiken i Sveriges städer? Hur ser trafikflödet för bilar ut och hur ser det ut med cykel- och gångbanor?

Överlag mycket bra visar det sig. Dock finns det utrymme för utveckling hos samtliga städer. Exempelvis måste man bli bättre på att kommunicera ut framtidsvisionerna inom trafiken för invånarna. Drygt varannan svensk upplever att kollektivtrafiken fungerar mycket bra. Dessutom anser lika många, 55 procent, att det finns väl fungerande mobilapplikationer för kollektivtrafiken.

“Det som svenskarna anser är viktigast inom transport och infrastruktur är att kollektivtrafiken fungerar bra. Detta har förmodligen att göra med att motsatsen, alltså en icke fungerande kollektivtrafik, påverkar invånarna negativt. Detta bevisar att kollektivtrafiken är något som dels är bra att ha i den smarta staden, men också något som måste finnas för att invånarna ska kunna röra sig fritt.”
Malin Granath

Endast 17 procent av svenskarna tycker att det finns en tydlig vision för hur trafiken i städerna ska utvecklas i framtiden. Samtidigt uppger 43 procent att de inte känner till om en sådan vision existerar.

Mobilitet och pendling

En av de faktorer inom trafik som har fått lågt betyg är utbudet av delningstjänster inom transport, såsom hyrcyklar eller bilpooler. Endast 18 procent tycker att det finns ett brett utbud av den här typen av delningstjänster i deras städer. Storstäderna sticker däremot ut positivt i denna fråga. I Malmö tycker hela 68 procent av invånarna att utbudet av delningstjänster inom transport är mycket bra. I Stockholm och Göteborg är motsvarande siffra 43 procent. När svenskarna får betygsätta pendlingsmöjligheterna i sina städer toppas listan av Malmö och Stockholm. Mindre nöjda är göteborgarna som istället hör till de städer som upplever att de har sämst pendlingsmöjligheter.

”Resultatet visar att det finns potential att nyttja innovativ och digital teknik för att effektivisera den kollektiva trafiken i svenska städer. I Skåne, med Malmö och Lund i spetsen, har man lyckats knyta ihop regionen med olika typer av transportslag och lösningar inom kollektivtrafiken.”
Amanda Tevell
Innehåll: Trafiken i smarta städer
Hållbart trafikflöde, delningstjänster och kollektivtrafik

Genomsnittlig smarthet: 56 %
Bäst: Malmö 75%
Sämst: Jönköping 42 %
Läs mer

Sveriges smartaste städer

Linköping, Malmö och Lund

Samhället i smarta städer

Samspel, inflytande och trygghet

Boendet i smarta städer

Uppkoppling, energi och källsortering

Näringslivet i smarta städer

Kunskapskluster, hållbarhet och affärsutbud

Topplista: Detta fungerar bäst inom den smarta trafiken

Faktor Antal nöjda
1. Lätt att ta sig fram med cykel eller till fots 71%
2. Digitaliserade betalningsmöjligheter att betala parkeringsbiljetter 65%
3. Goda möjligheter till långväga transport 59%
4. Välfungerande mobilapplikationer för kollektivtrafiken 55%
5. Goda pendlingsmöjligheter 55%
6. Det finns en välfungerande kollektivtrafik 55%

1 av 3

svenskar upplever att trafikflödet för bilar fungerar bra

Göteborg är staden som varit bäst på att kommunicera hur trafiken ska utvecklas i framtiden. Drygt var tredje göteborgare tycker att det finns en tydlig vision för hur trafiken ska utvecklas framöver. Sämst betyg får Gävle. Där instämmer endast sju procent i detta.

“Trots dagens tekniska framgångar finns det fortfarande utrymme för att effektivisera samtliga transportalternativ och dess infrastruktur. Svenskarna har förstått att våra transportvanor lämnar ett stort miljöavtryck och därför måste vi i den smarta staden fokusera på att skapa transporttjänster som ligger i linje med medborgarnas efterfrågan.”
Peter Stigson

Städerna med mest respektive minst nöjda invånare inom den smarta trafiken

Mest nöjda
1. Malmö 75%
2. Lund 70%
3. Uppsala 67%
4. Linköping 65%
5. Norrköping 62%
Minst nöjda
1. Jönköping 42%
2. Sundsvall 43%
3. Borås 45%
4. Eskilstuna 45%
5. Södertälje 48%

Städerna med bäst respektive sämst pendlingsmöjligheter

Bäst
1. Malmö 82%
2. Uppsala 80%
3. Lund 76%
4. Stockholm 73%
5. Linköping 70%
Sämst
1. Sundsvall 31%
2. Jönköping 36%
3. Borås 42%
4. Örebro 42%
5. Karlstad 50%

Topplista: Svenskarnas viktigaste prioriteringar inom den smarta trafiken

Den kollektiva trafiken

Att staden har en väl fungerande kollektivtrafik är det som prioriteras högst av svenskarna inom trafik. Då kollektivtrafiken anses vara ett av de mest miljöeffektiva alternativen har den en stor betydelse i utvecklingen av smarta och hållbara städer. I samband med att städerna blir allt smartare blir framkomligheten på cykel och till fots minst lika viktig. Hela 71 procent av svenskarna upplever det som att framkomligheten med dessa två tillvägagångssätt är bra. Jönköping, Sundsvall och Borås har däremot mer att jobba på när det kommer till cykel- och gångbanor. Där tycker endast 46, respektive 47 och 49 procent att det är lätt att ta sig fram på cykel och till fots. Endast sju procent av svenskarna upplever att det finns en utbredd laddinfrastruktur för elbilar. Det är dock inte ett prioriterat område enligt svenskarna.

Det är intressant att svenskarna inte ser en utbredd infrastruktur för laddning av elbilar och delningstjänster inom transport som viktiga. På en policynivå och inom den politiska retoriken, både lokalt och nationellt, lyfts ofta både elbilar och delningsekonomi som viktiga delar i utvecklingen av städer. Det är möjligt att man i den politiska sfären inte har lyckats nå ut med detta i sin kommunikation.
Malin Granath