I det här kapitlet har vi tagit reda på hur smart näringslivet upplevs av invånarna i Sveriges 20 största städer. Detta innefattar allt från hur invånarna upplever företags delaktighet i städernas utveckling till hur utbudet av produkter och tjänster ser ut.

Näringslivet är det område som får högst betyg av svenska folket i Samhällsbarometerns index. Där är 55 procent av svenskarna i genomsnitt positiva. Det som svenskarna är mest nöjda med är utbudet av olika nöjesformer, affärer och tjänster. Det är framförallt de unga, såväl kvinnor som män, som främst uppskattar utbudet i städerna där de bor. En av tre svenskar uppger att aktörer såsom näringsliv, kommun, skolor och idrottsföreningar samarbetar för att utveckla staden. Dessutom tycker 38 procent att det finns industri- eller kunskapskluster som utmärker sig i deras städer.

”Omständigheter som ökar trivseln i städer skapar också värdefulla effekter, såsom trygghet och samhörighet. Det faktum att de äldre inte är lika tillfredsställda med utbudet tyder på att det inte finns lika många aktiviteter som är anpassade för seniorer, vilket är något för oss samhällsbyggare att ta i beaktning för att öka den sociala hållbarheten.”
Peter Stigson
Sviker på hållbarhetsfrågan

Den faktor som får lägst betyg inom Näringsliv är svenskarnas syn på företagens ansvarstagande när det kommer till miljö och hållbarhet. Främst är det kvinnor som tycker att näringslivets hållbarhetsarbete brister. Endast 19 procent av dem instämmer i att lokala företag tar ansvar i frågan.

“Det är av stor vikt att företag arbetar med hållbarhetsfrågor då det stärker deras sociala licens att driva sina affärer. Resultatet tyder på att svenskarna har större förväntningar på de lokala företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Samtidigt kan det också betyda att arbetet inte kommunicerats tillräckligt tydligt.”
Peter Stigson
Innehåll: Näringslivet i smarta städer
Kunskapskluster, hållbarhet och affärsutbud

Genomsnittlig smarthet: 55 %
Bäst: Linköping 72%
Sämst: Södertälje 44 %
Läs mer

Sveriges smartaste städer

Linköping, Malmö och Lund

Samhället i smarta städer

Samspel, inflytande och trygghet

Boendet i smarta städer

Uppkoppling, energi och källsortering

Trafiken i smarta städer

Hållbart trafikflöde, delningstjänster och kollektivtrafik

Topplista: Detta är Sverige bäst på inom det smarta näringslivet

1. Det finns ett bra utbud av affärer och tjänster 58%
2. Det finns ett bra utbud av olika nöjesformer 52%
3. Det finns industri- eller kunskapskluster som utmärker sig i staden 38%
4. Olika aktörer samarbetar för att utveckla staden 30%
5. Det lokala näringslivet är delaktigt och tar ansvar för stadens utveckling 28%

22 %

av svenskarna tycker att företag tar tillräckligt stort ansvar i hållbarhetsfrågor

Städerna med mest och minst nöjda invånare inom det smarta näringslivet

Mest nöjda
1. Linköping 72%
2. Uppsala 63%
3. Lund 62%
Minst nöjda
1. Södertälje 43%
2. Gävle 44%
3. Eskilstuna 44%

Här upplevs det lokala näringslivet ta ansvar för stadens utveckling

Mest ansvar
1. Linköping 43%
2. Borås 39%
3. Växjö 39%
4. Södertälje 38%
5. Umeå 37%
Minst ansvar
1. Gävle 13%
2. Göteborg 19%
3. Stockholm 20%
4. Karlstad 23%
5. Sundsvall 25%
Företagens roll i den smarta staden

Hur svenskarna upplever näringslivets hållbarhetsengagemang varierar stort från stad till stad. Stockholmarna och gävleborna är de som är mest missnöjda med företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Där anser endast 14 procent att företagen tar ansvar i frågan. Bäst betyg får Helsingborg och Borås där 31 procent av invånarna tycker att företagen tar ett stort miljö- och hållbarhetsansvar. Samhällsbarometern visar även vilka städer där näringslivet upplevs som delaktigt och tar ansvar för stadens utveckling, samt vilka städer där engagemanget brister. I Gävle tycker inte fler än 13 procent att företagen försöker utveckla staden. I Linköping är motsvarande siffra 43 procent. Linköping toppar även listan, tillsammans med Lund, när det kommer till industri- eller kunskapskluster som utmärker sig i städerna. I de båda studentstäderna upplever hela 75 respektive 76 procent av invånarna att det finns flertalet industri- eller kunskapskluster som utmärker deras stad. I botten hamnar Halmstad med 22 procent.

“En förutsättning för att skapa smarta samhällen är en välfungerande samverkan med näringslivet. Samspel och kunskapsdelning är viktigt för att interaktionerna i den smarta staden ska fungera. Städer som vill bli smartare måste därför arbeta på sin innovationsprofil för att locka företag att vilja etablera och engagera sig i samhället.”
Malin Granath
Vad är kunskapskluster?

Kunskapskluster är samverkan mellan akademi, näringsliv, finansiärer och myndigheter i syfte att genom fokuserade satsningar öka stadens konkurrenskraft. Sundsvall har exempelvis en lång tradition av kunskapsbyggande och kompetensutveckling inom bank, försäkring och pension. Med flygindustri genom hela 1900-talet är Linköping istället Sveriges flygstad och Borås är historiskt känd för sin textilindustri.

Stadsutveckling och hållbarhet är prioriterat

Att olika aktörer samarbetar för att utveckla staden är det svenskarna tycker är viktigast rörande näringslivets koppling till deras städer. Sex av tio svenskar rankar detta högst. Samtidigt upplever endast tre av tio att näringslivet gör just det. I Linköping, Borås och Växjö engagerar sig företag mest, medan näringslivet i Gävle, Göteborg och Stockholm har minst samröre i stadsutvecklingen.

”Invånarna i Linköping, Borås och Växjö upplever att olika aktörer samarbetar för att utveckla städerna. Här har universiteten en betydande roll som samverkansaktörer. Textilhögskolan i Borås har exempelvis haft ett mycket framgångsrikt samarbete med näringslivet i staden.”
Amanda Tevell

Topplista: Svenskarnas viktigaste prioriteringar inom det smarta näringslivet

Upplever du att det finns industri- eller kunskapskluster som utmärker sig i din stad?

Kunskapskluster underskattat

Samtidigt som 38 procent uppger att deras stad har kunskapskluster tycker endast hälften av dessa, 19 procent, att det är viktigt för det lokala näringslivet. Det är dock högre prioriterat bland unga män, där närmare tre av tio tycker att kunskapskluster är den viktigaste aspekten inom näringsliv. Bland kvinnorna i samma ålder tycker endast åtta procent samma sak. I Linköping lever de däremot som de lär. Linköpingsborna är nämligen de som prioriterar stadens kunskapskluster högst, samtidigt som de toppar listan över vilka som faktiskt har industri- och kunskapskluster som utmärker sig i staden.

“I Linköping och Lund finns de kända teknikparkerna Mjärdevi och Ideon Science Park, som kan ses som viktiga kunskapskluster. Tillsammans med Södertälje har dessa tre städer världsledande företag inom olika områden som gör att invånarna rankar städerna högt i frågan. Exempelvis SAAB och Ericsson i Linköping, Tetra Pak och Alfa Laval i Lund och Scania i Södertälje.”
Peter Stigson