I samband med utvecklingen av smarta städer har boendet fått nya funktionskrav gällande energilösningar, tekniker och strukturer som underlättar en hållbar livsstil. I detta kapitel har svenskarna bland annat fått svara på hur lätt det är att källsortera och om det finns ett bra utbud av olika boendeformer i staden de bor i.

I genomsnitt är varannan svensk positiv i de frågor som rör boende. Men trots det är boende det område som får näst sämst betyg av svenskarna i Samhällsbarometerns index. Bland annat är det ett otillräckligt utbud av olika boendeformer som gör att de frågor som rör boendet inte får ett högre genomsnittsbetyg. Bristen av solceller på tak och fasader drar också ned betyget. Fyra av tio svenskar uppger att utbudet av olika boendeformer är bristande. Framförallt är det de äldre som önskar ett bredare utbud. Samtidigt uppger majoriteten, hela 59 procent, att utbudet av olika boendeformer är den enskilt viktigaste frågan kring boendemiljön i deras stad.

”Att kunna erbjuda sina invånare olika typer av boendeformer, så som studentboende, äldreboende och fler hyresrätter är väldigt viktigt, vilket även framgår i undersökningen. I storstäder som Stockholm och Göteborg är missnöjet extra stort, vilket kan härledas till det bristande utbudet på bostäder i stort i dessa städer.”
Malin Granath
Goda möjligheter att källsortera

En av aspekterna som trots allt drar upp betyget för boende är den goda strukturen för källsortering. Hela 65 procent av svenskarna tycker att det finns en bra struktur för källsortering i deras städer.

“Många svenskar är nöjda med möjligheten att källsortera och tycker att det är en viktig aspekt när de bedömer sin boendemiljö. Därmed finns det goda förutsättningar för nya återvinningsteknologier att få betydande påverkan inom återvinningssystemet.”
Peter Stigson
Innehåll: Boendet i smarta städer
Uppkoppling, energi och källsortering

Genomsnittlig smarthet: 53 %
Bäst: Uppsala 58%
Sämst: Borås 43 %
Läs mer

Sveriges smartaste städer

Linköping, Malmö och Lund

Samhället i smarta städer

Samspel, inflytande och trygghet

Näringslivet i smarta städer

Kunskapskluster, hållbarhet och affärsutbud

Trafiken i smarta städer

Hållbart trafikflöde, delningstjänster och kollektivtrafik

Topplista: Detta är Sverige bäst på inom det smarta boendet

Faktor Antalet nöjda
1. Det finns god tillgång till höghastighetsinternet 69%
2. Det finns en god struktur för att källsortera 65%
3. Det är enkelt att få produkter och varor levererade 62%
4. Det är lätt att få el från förnybara och hållbara energikällor 36%
5. Energieffektiva lösningar prioriteras 32%

7 av 10

svenskar uppger att det finns bra tillgång till höghastighetsinternet i hemmet

Topplista: Städerna med mest och minst nöjda invånare inom det smarta boendet

Mest nöjda
1. Uppsala 58%
2. Linköping 58%
3. Lund 55%
Minst nöjda
1. Borås 43%
2. Göteborg 43%
3. Stockholm 44%

Här prioriteras energieffektiva lösningar högst och lägst

Mest
1. Halmstad 40%
2. Karlstad 41%
3. Växjö 39%
4. Sundsvall 39%
5. Södertälje 38%
Minst
1. Helsingborg 22%
2. Stockholm 26%
3. Västerås 27%
4. Eskilstuna 30%
5. Göteborg 30%
God tillgång till höghastighetsinternet

En smart stad karaktäriseras bland annat av smarta innovationer. För detta krävs en välfungerande infrastruktur som stöttar dessa nya tekniker, produkter och tjänster så att de kan nyttjas av medborgarna i samhället likväl som i hemmet. Samhällsbarometern visar att det finns flera parametrar som stödjer ett smart hem. Bland annat uppger 69 procent att de har god tillgång till höghastighetsinternet med minst 100 Mbit/sekund. Bäst är tillgången i Malmö. Närmare nio av tio malmöiter anser att de har möjlighet att få höghastighetsinternet. Sämre ser det ut i Eskilstuna där endast 58 procent anser sig ha tillgång till internet med en hastighet på minst 100 Mbit/sekund.

”Sverige är ett av de länder med snabbast bredband i världen. Det gör bland annat att vi har goda förutsättningar för att implementera smarta och energieffektiva lösningar i våra boendemiljöer, såsom smart belysning.”
Malin Granath
Smidiga leveranser av varor

En annan aspekt som svenskarna tycker fungerar väl är leveranser. Hela 62 procent uppger att det är enkelt att få produkter och varor levererade till sig. Bäst ser leveransmöjligheterna ut i storstäderna och då främst Malmö och Stockholm.

Här är det lättast respektive svårast att få produkter och varor levererade

Lättast
1. Malmö 78%
2. Stockholm 75%
3. Uppsala 72%
Svårast
1. Södertälje 54%
2. Karlstad 56%
3. Umeå 57%

Malmö

är staden där det upplevs lättast att få produkter och varor levererade

“E-handeln har fördubblats de senaste fem åren och utgör idag cirka tio procent av den svenska handeln, en ökning som spås fortsätta i liknande takt. Vi har ännu inte sett hur denna utveckling i slutändan kommer att påverka våra boendemiljöer och städer. För att förenkla leveranser kommer vi troligtvis få se flera innovativa lösningar i gränslandet mellan det fysiska och digitala.”
Amanda Tevell
Fler boendeformer efterfrågas

Bostadsplanering är en viktig fråga i den smarta staden. I Samhällsbarometern svarar sex av tio svenskar att det är viktigt att det finns ett stort utbud av olika typer av bostäder. Sämst ser det ut i Göteborg. Där tycker endast 17 procent att det finns ett brett utbud av olika boendeformer samtidigt som det är den viktigaste prioriteringen bland göteborgarna. När det kommer till att källsortera lever vi dock som vi lär. Det visar sig att 65 procent av svenska folket tycker att det finns en bra struktur för källsortering där de bor. Detta är också den näst högsta prioriteringen inom frågorna som rör boende.

“För att främja integration krävs strategi och planering av bostadsbyggandet. Blandade boendeformer i samma område samlar människor med olika bakgrunder och livssituationer och kan ge många positiva effekter.”
Amanda Tevell

Topplista: Svenskarnas viktigaste prioriteringar inom det smarta boendet

Brist på hållbara energilösningar

I Samhällsbarometern uppger 15 procent av svenskarna att det är viktigt med solceller på stadens tak och fasader. Men endast sju procent upplever att det är något som finns i dagsläget, vilket visar att det finns en efterfrågan på solceller, men att det inte upplevs varken som utbrett eller prioriterat i städerna. En annan energilösning som däremot överträffar svenskarnas förväntningar är möjligheten att övervaka och optimera hushållens energi-, värme- och vattenförbrukning. I Samhällsbarometern uppger 17 procent av svenskarna att det är en viktig prioritering för dem. Var femte, 22 procent, tycker att det finns mycket goda möjligheter till detta. I Stockholm och Göteborg är invånarna däremot inte lika nöjda. Där upplever endast 13 procent att möjligheterna till detta är goda. Möjligheten att mäta sin energi- och vattenförbrukning upplevs som högst i Norrköping, där motsvarande siffra är 31 procent.

“När människor konkret kan se vad som drar mest el i hemmet och hur mycket energi som faktiskt går åt får de en helt annan medvetenhet kring sin energikonsumtion. Det leder i de allra flesta fall till en minskad klimatpåverkan likväl som sänkta energikostnader för hushållet. Därmed är dessa mättekniker viktiga för att göra svenska hem mer hållbara.”
Nicke Rydgren