Detta kapitel handlar om hur smart samhället upplevs av invånarna. Samhället i smarta städer omfattar allt från hur trygga invånarna känner sig i sin stad till om det finns digitala verktyg för att få vård och hur det ser ut med parker och grönområden i städerna.

Samhällsbarometern visar bland annat att det mobila nätet upplevs som mycket stabilt. Det svarar närmare sju av tio svenska stadsbor. Lika många anser att det finns gott om parker och grönområden. Men trots att Sveriges städer får mycket fina omdömen inom de frågor som berör samhället är det inte mer än 47 procent som i genomsnitt är nöjda. Det beror främst på att endast fem procent av svenskarna upplever att de kan påverka hur deras städer utformas. Samtidigt svarar 29 procent av svenskarna att det finns fungerande digitala verktyg och appar för att kommunicera med kommunen, medan 33 procent inte ens vet om det finns några sådana.

”Att var tredje svensk inte vet om det finns några verktyg för att kommunicera med kommunen visar att det finns uppenbara förbättringsutrymmen här. Särskilt när så många uttrycker missnöje över att de inte kan påverka hur städerna utformas.”
Peter Stigson
Uppkoppling och sammankoppling

Digitalisering, datainsamling och smarta innovationer har kommit att utgöra grundpelarna i utvecklingen av smarta städer. Det ställer höga krav på den digitala infrastrukturen. Samhällsbarometern visar att mobilnätet i Sverige upplevs vara väldigt robust. Hela 68 procent av svenskarna anser att det mobila nätet är mycket stabilt och har bra täckning. Var femte svensk tycker dessutom att tillgången till gratis Wi-Fi i staden är god.

Innehåll: Samhället i smarta städer
Samspel, inflytande och trygghet

Genomsnittlig smarthet: 47 %
Bäst: Linköping 55%
Sämst: Borås 41 %
Läs mer

Sveriges smartaste städer

Linköping, Malmö och Lund

Boendet i smarta städer

Uppkoppling, energi och källsortering

Näringslivet i smarta städer

Kunskapskluster, hållbarhet och affärsutbud

Trafiken i smarta städer

Hållbart trafikflöde, delningstjänster och kollektivtrafik

“Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och har en hög digital mognad. Det finns en stor potential att ytterligare förstärka samverkan mellan offentlig sektor, medborgare och näringsliv för att exempelvis förenkla vardagen för medborgarna, öka tillgången till samhällsservice och effektivisera resursutnyttjandet.”
Amanda Tevell
Vad är IT/IKT?

En förutsättning för smarta städer är utnyttjandet och utvecklingen av informationsoch kommunikationstekniker som sammankopplar data, infrastruktur och system, likväl som de kopplar samman människor.

Topplista: Detta är Sverige bäst på inom det smarta samhället

1. Parker och grönområden 69%
2. Stabilt mobilnät 68%
3. Renhållning och sophantering 68%
4. Trygghet 56%
5. Digitala verktyg för att få vård 31%

Städerna med mest och minst nöjda invånare inom det smarta samhället

Mest nöjda
1. Linköping 55%
2. Malmö 53%
3. Karlstad 52%
Minst nöjda
1. Borås 41%
2. Eskilstuna 42%
3. Södertälje 42%

Så många upplever att mobiltäckningen är bra

Bäst
1. Malmö 83%
2. Jönköping 81%
3. Lund 81%
4. Karlstad 78%
5. Uppsala 77%
Sämst
1. Södertälje 60%
2. Borås 61%
3. Helsingborg 63%
4. Eskilstuna 63%
5. Gävle 64%

Det råder stora skillnader i vad de jämförda städerna har för styrkor och svagheter när det kommer till hur samhället upplevs. I Malmö tycker exempelvis 82 procent av invånarna att det finns gott om parker och grönområden i staden. I Västerås är motsvarande siffra 53 procent, vilket är lägst av alla städer.

Sveriges tryggaste städer

När det talas om smarta städer hamnar ekologisk hållbarhet ofta i fokus. Dock är den sociala hållbarheten minst lika viktig i utvecklingen av smarta städer och där kommer trygghet att spela roll. Samhällsbarometern visar att Lund, Linköping och Umeå är de städer som upplevs vara tryggast. I Lund uppger hela 73 procent av invånarna att de känner sig trygga. I Eskilstuna, som upplevs som den minst trygga staden, svarar endast 31 procent av invånarna att de känner sig trygga.

”Hur vi planerar våra städer har stor påverkan på den upplevda tryggheten. Här har god arkitektur en viktig roll att spela. Vi ser till exempel att bebyggelse med verksamheter och fönsterytor i gatuplan, likt centrala Lund, skapar naturliga mötesplatser och övervakning – någonting som bidrar till att minska brottsligheten på en plats.”
Amanda Tevell
Linköping glänser mest

Sveriges städer upplevs som rena och är bra på renhållning och sophantering. I Samhällsbarometern svarar 68 procent av svenskarna att renhållningen och sophanteringen fungerar mycket bra. Bäst i klassen är Linköping där hela 83 procent är mycket nöjda med stadens renhållning och sophantering. I Göteborg är motsvarande siffra 54 procent. Karlstad, Örebro, Växjö och Halmstad är exempel på fler städer där renhållningen fungerar väldigt bra. Där är mer än tre av fyra invånare mycket nöjda med hur renhållningen och sophanteringen sköts.

”Sverige ligger i framkant inom många frågor vad gäller renhållning och sophantering. Idag finns det intressanta och smarta lösningar för allmänna skräpbehållare som dels kommunicerar när de behöver tömmas och dels minskar transporter för soptömning. Det går att anta att liknande lösningar kommer bli allt vanligare i smarta städer.”
Peter Stigson
Trygghet är högsta prio

Att kunna känna sig trygg är en förutsättning för att trivas i sin stad. När invånarna i landets 20 största städer rangordnar de viktigaste prioriteringarna bland frågorna som rör samhälle så är det trygghet som hamnar i topp. Detta är genomgående oavsett ålder och kön.

”Trygghet prioriteras högst men tekniker såsom sensorer, övervaknings- och kontrollsystem som kan användas för ökad trygghet verkar mindre viktigt för svenskarna. Min tolkning är att dessa tekniker och innovationer många gånger är inbäddade system, vilket gör att allmänheten inte reflekterar över dem i vardagen.”
Malin Granath
“Deltagande utgör en viktig aspekt i smarta städer. Det handlar om att förankra beslut och göra medborgare delaktiga i utvecklingen av staden. Möjligheten att påverka lyfts här som prioriterad av invånarna men ytterst få upplever att de faktiskt kan vara med och påverka stadens utformning. Här har landets städer fortsatta utmaningar att jobba med.”
Malin Granath

Topplista: Svenskarnas viktigaste prioriteringar inom det smarta samhället

Känner du dig trygg i din stad?

Ont om sensorer och övervakningskameror

Endast nio procent av svenskarna upplever att det finns många sensorer och övervakningskameror i landet. Tre procent uppger att det finns gott om belysning som styrs med hjälp av rörelsedetektorer. Inget av detta tycks dock vara särskilt viktigt för det svenska folket, trots att dessa tekniker ofta kan bidra till ökad trygghet i städerna. Inte fler än 13 procent av svenskarna anser att sensorer och övervakningskameror är en viktig prioritering. Dock är den siffran högre i de städer där medborgarna känner sig minst trygga: Eskilstuna, Västerås och Helsingborg.