Genom att använda ny teknik och digitalisering som hjälpmedel bidrar smarta städer till hållbara och resurseffektiva samhällen, där den fysiska infrastrukturen underlättar vardagslivet och skapar nytta för medborgarna.

Människans behov har en central roll i smarta städer, varpå det är högst relevant att ta reda på hur smart invånarna upplever sin stad. Är städerna utformade på ett sätt som servar dess medborgare? Vad fungerar bra och dåligt? Och är städerna så smarta som kommun, förvaltning, näringsliv och samhällsutvecklare tror?

Index

I årets Samhällsbarometer har svenskarna i landets 20 största städer fått betygsätta sin stad utifrån hur pass hållbar, innovativ och digitaliserad de upplever att den är inom följande områden:

• Samhälle

• Boendemiljö

• Näringsliv

• Trafik

Därmed har invånarna själva fått ranka sin stad utifrån olika faktorer som karaktäriserar en smart stad. Det omfattar exempelvis framkomligheten i trafiken, mobilnätets täckning, trygghet, utbud av delningstjänster och om näringslivet tar ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor.

”Energi- och klimatfrågor har under flera års tid stått högt på agendan i Linköping, Malmö och Lund, vilket också avspeglar sig i resultatet. Malmö stad har sedan flera år tillbaka arbetat proaktivt med hållbara lösningar och profilerat sig som en smart stad – både ur ett miljöperspektiv och socialt perspektiv.”
Malin Granath
Innehåll: Sveriges smartaste städer
Linköping, Malmö och Lund

Genomsnittlig smarthet: 52 %
Bäst: Linköping 62%
Sämst: Eskilstuna 45 %
Läs mer

Samhället i smarta städer

Samspel, inflytande och trygghet

Boendet i smarta städer

Uppkoppling, energi och källsortering

Näringslivet i smarta städer

Kunskapskluster, hållbarhet och affärsutbud

Trafiken i smarta städer

Hållbart trafikflöde, delningstjänster och kollektivtrafik

Höga förväntningar i smarta städer

Sveriges städer får höga betyg av sina invånare inom flertalet områden som utmärker en smart stad. Exempelvis anser närmare sju av tio svenskar att det finns en mycket bra struktur för källsortering och lika många har mycket god tillgång till höghastighetsinternet. Samhällsbarometerns index visar att hälften av svenskarna ger sina städer positiva omdömen i hur smart staden är som helhet. De frågor där städerna fått högst betyg är de som rör näringslivet. Bland annat finns det gott om industri- och kunskapskluster som utmärker Sveriges städer, likväl som att ett brett affärsoch nöjesutbud ökar den sociala hållbarheten.

“Sverige ligger på många sätt i framkant i utvecklingen av smarta städer, vilket givetvis ger en hög förväntan. Vår studie pekar på att strax över hälften av de kriterier vi undersökt anses som smarta och en femtedel anses som bristfälliga. Det finns således mycket kvar att göra och det är viktigt att vi prioriterar och kopplar samman digitalisering med stadsplanering och utformningen av nya fastigheter.”
Nicke Rydgren

Topplista: Så många upplever att sin stad är smart inom respektive område

1. Trafik 56%
2. Näringsliv 55%
3. Boende 50%
4. Samhälle 47%
Totalt genomsnitt 52%

5 %

av svenskarna upplever att de kan påverka hur deras stad utformas

Vikten av inflytande

Det som drar ned svenskarnas totala betyg över hur smarta deras städer upplevs är framförallt de frågor som berör samhället. Bland annat är det tydligt att många upplever att det är svårt att påverka utvecklingen av sina städer. Föga fem procent av svenskarna upplever att de kan påverka hur städerna utformas. Möjligheten att påverka upplevs som lägst i Gävle, där endast tre procent av invånarna anser att de har inflytande. Högst är siffran i Södertälje. Där upplever 14 procent av invånarna att de kan påverka stadens utformning.

”De städer som toppar Samhällsbarometerns index är de städer som lyckats omsätta mål och visioner om en smart stad i praktisk handling utifrån invånarnas behov och prioriteringar. Glömmer man bort människans roll i den smarta staden är det tveksamt om staden kan bedömas som smart fullt ut.”
Malin Granath
De tre storstäderna

När Sveriges tre största städer ställs mot varandra är Malmö i särklass den stad som upplevs som smartast av sina invånare. I Samhällsbarometerns ranking över landets smartaste städer hamnar Malmö i topp, medan Stockholm landar på nionde plats och Göteborg på en fjortonde plats.

Göteborg har störst utmaningar inom området trafik. Exempelvis anser endast fem procent av göteborgarna att trafikflödet med bil fungerar bra och tre procent tycker att det finns en utbredd laddinfrastruktur för elbilar. I Stockholm är den siffran mer än dubbelt så hög – sju procent.

”Göteborg blev nyligen utsedd till den näst smartaste staden i världen, men i Samhällsbarometern som baseras på invånarnas upplevelser hamnar Göteborg först på fjortonde plats i Sverige. Det kan vara ett tecken på att upplevda värden och människans behov riskerar att hamna i skymundan av teknikutvecklingen i smarta städer.”
Malin Granath

När det kommer till pendlingsmöjligheter hamnar Malmö i topp. Hela 82 procent upplever att pendlingsmöjligheterna är goda. I Stockholm och Göteborg är motsvarande siffra 73 respektive 53 procent.

”När det gäller pendlingsmöjligheter har Malmö betydligt bättre geografiska förutsättningar med dess närhet till Köpenhamn, vilket förstås påverkar hur invånarna upplever både pendling och möjligheter till långväga transport.”
Malin Granath

Så många tycker att staden har en mycket bra struktur för källsortering

Så många tycker att det är smidigt att byta mellan olika transportmedel i staden